Planurile de afaceri

Absolvenții cursului de specializare de dobândire a Competențelor Antreprenoriale au oportunitatea de a participa cu un plan de afaceri la Concursul organizat pentru obținerea finanțării implementării planului de afaceri.

În evaluării planurilor de afaceri depuse, vor fi selectate 18 planuri de afaceri cu o valoare maximă de 100000 euro, reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor intră sub incidența ajutorului de minimis și cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:

 • Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40000 euro – minim 2 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro dar mai mic sau egal cu 60000 euro – minim 3 locuri de muncă;
 • Ajutor de minimis mai mare de 60000 euro dar mai mic sau egal cu 80000 euro – minim 4 locuri de muncă;
 • Ajutor de minimis mai mare de 80000 euro dar mai mic sau egal cu 100000 euro – minim 5 locuri de muncă.

Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minimum următoarele elemente:

 1. a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
 2. b) analiza SWOT a afacerii;
 3. c) schema organizatorică și politica de resurse umane;
 4. d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
 5. e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;
 6. f) strategia de marketing;
 7. g) proiecții financiare privind afacerea.

Planurile de afaceri selectate vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora în aplicare, in limita cuantumului sumei alocate in bugetul prooectului in acest scop.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu în care vor fi implicați actori ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor conflictului de interese a incompatibilitatilor și a confidențialitatii.

Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

 • Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.
 • Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.
 • Vor fi aplicate principii şi criterii de transparență, echidistanță şi obiectivitate;
 • Vor fi finanțate planuri de afaceri in limita bugetului disponibil la nivel de proiect, in ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte vor putea fi selectate spre finanțare, exclusiv planuri de afaceri care vizează dezvoltarea de întreprinderi care activează în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC (Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020) sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare).

În acest sens vor fi finanțate doar acele întreprinderi care urmează să deruleze activități economice în baza unui cod CAEN/unor coduri CAEN menționate în Anexa 5 Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 sau care vizează dezvoltarea activității în domeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI (lista domeniilor de dezvoltare inteligentă și sănătate este prezentată în Anexa 5 bis la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – Anexa 5 bis Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate).

În selectarea planurilor de afaceri, nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare.

Anexa 5 Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020

Anexa 5 bis Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate

Schema de ajutor de minimis Innotech Student

Contract de subvenție